13 martie 2018

OFERTA DE FORMARE PROFESIONALĂ A ANBPR pentru anul 2018

OFERTA DE FORMARE PROFESIONALĂ A ANBPR pentru anul  2018


Centrul de Formare şi Dezvoltare Profesională al ANBPR (CFDP), în buna tradiţie a formării specialiştilor din domeniul infodocumentar, oferă programe acreditate de calificare şi dezvoltare profesională în biblioteconomie şi ştiinţele informării, cursuri de perfecționare a personalului în domeniile managementului şi tehnologiilor informaţiei, al marketingului serviciilor şi produselor de biliotecă.   Între 2010 - 2016, CFDP a organizat programe importante la nivel naţional şi local pentru calificarea şi perfecţionarea personalului, workshopuri destinate actualizării cunoştinţelor şi diseminării bunelor practici pentru bibliotecari din sistemul bibliotecilor publice, universitare, şcolare, pentru şomeri și alte categorii. Formatorii, selectaţi şi evaluaţi de persoane abilitate, cu calificările cerute de cadrul legal în            vigoare și cu experienţă, sunt şi ei membri ai ANBPR. 

CURSURI ACREDITATE ANC: 

1. CALIFICARE în ocupaţia de Bibliotecar (Studii Medii)

2. PERFECŢIONARE în ocupaţia de Bibliotecar (Studii Superioare)   

Ca urmare a reautorizării programelor de pregătire profesională pentru ocupaţia de bibliotecar (Autorizaţia Seria B, Nr. 0007989/28.03.2014 – Bibliotecar cu studii medii şi Autorizaţia Seria B, Nr. 0007990/28.03.2014 – Bibliotecar cu studii superioare), în conformitate cu Ordonanţa Guvernului Nr. 129/2000, republicată, Centrul de Formare și Dezvoltare Profesională al ANBPR are  dreptul de a livra două tipuri de programe (bazele ocupaţiei de bibliotecar): Curs de calificare Bibliotecar studii medii şi Curs de perfecţionare Bibliotecar studii superioare. 

Programele urmăresc dobândirea competenţelor necesare practicării ocupaţiei de bibliotecar şi cuprind două module a câte 90 de ore. Primul modul se încheie printr-o evaluare intermediară. Cel de-al doilea modul se încheie cu o evaluare finală constând într-un test grilă şi susţinerea unui proiect. În perioada cuprinsă între cele două module, cursanţii vor efectua un număr de ore de aplicaţii practice în condiţii reale de muncă (900 pentru calificare şi 70 de ore pentru perfecţionare).    La sfârşitul programului, persoanele cu studii medii vor dobândi o diplomă de calificare, iar cele cu studii superioare o diplomă de absolvire (acreditate de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale precum şi de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice). ANBPR promovează sistemul de formare şi evaluare pe bază de competenţe, în conformitate cu cerinţele Standardului Ocupaţional Bibliotecar studii medii (6 competenţe), respectiv ale Standardului Ocupaţional Bibliotecar studii superioare (11 competenţe, specifice).  Diplomele sunt valabile în structurile infodocumentare de orice tip. 

 2
Tematica (în conformitate cu competenţele cuprinse în standarde): Pentru perfecţionare:  ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE GESTIONARE ȘI ADMINISTRARE A DOCUMENTELOR DIN BIBLIOTECI  DEZVOLTAREA, PRELUCRAREA ȘI CONSERVAREA COLECȚIILOR DE DOCUMENTE  REALIZAREA EVIDENȚEI DOCUMENTELOR  ÎNDRUMAREA METODOLOGICĂ A PERSONALULUI DIN STRUCTURILE TERITORIALE  STABILIREA RELAȚIILOR CU BENEFICIARII DIRECȚI/INDIRECȚI Pentru calificare:  ORGANIZAREA ȘI CIRCULAȚIA DOCUMENTELOR DIN BIBLIOTECĂ  ASISTAREA UTILIZATORILOR ÎN CADRUL BIBLIOTECII       ORGANIZAREA ȘI DEZVOLTAREA COLECȚIILOR  REMEDIEREA DOCUMENTELOR DETERIORATE

Condiţii de acces: studii medii pentru programul de calificare (diplomă de bacalaureat), studii superioare finalizate (cu diplomă de licenţă) pentru programul de perfecţionare.

Ce oferă cursurile: - formarea şi îmbunătăţirea abilităţilor şi atitudinilor necesare pentru a găsi, filtra, organiza, stoca, pune în forma potrivită şi livra informaţiile către utilizatori;  - acumularea de cunoştinţe teoretice şi instruire practică în ceea ce priveşte comunicarea interactivă; - utilizarea de tehnici şi procedee moderne în exploatarea eficientă a dotărilor IT&C; - capacitatea de a aplica teoriile comunicării diferenţiate; - înţelegerea şi aplicarea principiilor învăţării active.

Cursurile au un puternic caracter interactiv, îmbinând elemente de teorie (transmise de către formatori cu titluri academice şi/sau cu experienţă consistentă şi recunoscută în profesie) cu activităţi practice (derulate în instituţii infodocumentare prestigioase). Aceste cursuri îşi propun să sprijine participanţii în dezvoltarea competenţelor specifice ocupaţiei de bibliotecar, o atenţie deosebită acordându-se dezvoltării abilităţilor practice în armonie cu noile cerinţe ale utilizatorilor.   

Cui se  adresează cursurile: Programele se adresează persoanelor cu studii medii sau superioare angajate ca bibliotecar, fără o calificare în acest domeniu, persoanelor care doresc o viitoare carieră în ocupaţia de bibliotecar; celor interesaţi de tehnica muncii intelectuale, de utilizarea eficientă a dotărilor IT&C  sau de tehnicile moderne de comunicare interpersonală. 

Metoda de instruire: Programele utilizează tehnici europene de predare şi instruire, dar şi experienţa americană în domeniu (formatorii ANBPR au absolvit numeroase stagii de pregătire în ţară şi în străinătate), se bazează pe interactivitate, aplicaţii, exerciţii şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele, precum şi dobândirea unor atitudini specifice bibliotecarului modern.

 3
Structura cursurilor:  Două module a câte 90 de ore - Convocarea I și Convocarea a II-a – la CPPI Buşteni sau local, la cerere. Pregătirea teoretică se face pe parcursul celor două module, fiecare a câte douăsprezece zile consecutive, între orele 900 – 1700.  Pregătirea practică se face în condiții reale de activitate și: - are loc în perioada cuprinsă între Convocarea I şi Convocarea a II-a, acoperind  numărul de ore prevăzute pentru fiecare nivel de studii - se derulează de comun acord cu instituţia din care provin cursanţii sau o bibliotecă ce oferă condiţii de lucru și un mentor care supraveghează cursantul, - se materializează într-un caiet de practică în care se regăsesc temele şi numărul orelor prevăzute pentru fiecare tip de curs. 

Condiţii de înscriere: Pentru înscriere vă rugăm să trimiteţi formularul de înscriere la adresa anbpr_ro@yahoo.com. Ulterior veţi fi contactat de organizator pentru alte detalii privind desfăşurarea cursului. În prima zi de curs vă rugăm să aduceţi formularul în original, semnat şi ştampilat, precum şi câte o copie a cărţii de identitate, a certificatului de naştere şi a ultimei diplome de studii obţinută în învăţământul tradiţional. Plata cursului se face în contul ANBPR sau în prima zi de curs.    Perioada de înscriere:  Permanent;

Taxă: 850 lei/convocare;

Cazare: (atunci când este cazul)

*1. Modulul 1 curs şi examen de evaluare parţíală de calificare (Bibliotecar Studii Medii) / perfecţionare (Bibliotecar Studii Superioare); 


*NOTĂ Cazare/Cazare+masă, la cerere (atunci când este cazul)

*2. Modulul 2 curs şi examen de calificare (studii medii)/perfecţionare (studii superioare), 

1. Biblioteca Județeană Ploiești / jud. Prahova (12 – 23 februarie 2018) 2. Biblioteca Județeană Vaslui (12 – 23 februarie 2018)

*NOTĂ Pot participa absolvenţii modulului 1 din alte grupe iniţiale, din alţi ani, din alte locuri de organizare a cursului.  Cazare/Cazare+masă, la cerere (atunci când este cazul)


3. Cursuri de DEZVOLTARE / perfecţionare profesională pentru bibliotecari               3.1 Competenţe Sociale şi Civice  - ADVOCACY ŞI POLITICI PUBLICE   Cursul oferă o metodă dinamică, interactivă și practică în formarea şi dezvoltarea abilităţilor de lucru cu autoritățile locale. Cursul este autorizat ANC (autorizaţie B, nr. 0007365/31.10.2013).  La sfârşitul programului absolvenţii vor primi diplome de absolvire autorizate cu antetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale şi al Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice.    Tematica:
 4
- cum să avem succes garantat în interacțiunea cu autoritățile locale

Condiţii de acces: competenţe minime de utilizare a calculatorului şi diplomă de calificare /    perfecţionare în ocupaţia de bibliotecar.

Cui se adresează cursul: Tuturor bibliotecarilor.

Metoda de instruire: Programul se bazează pe metode interactive, moderne, numeroase aplicaţii practice şi exerciţii, oferind participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele în domeniul comunicării extra intituţionale, al întocmirii unui plan de promovare a serviciilor şi produselor de bibliotecă, al selectării celor mai potrivite instrumente și metode de abordare a autorităților.

Structura cursului: Cursul se derulează pe durata a 5 zile, între orele 9.00 şi 17.00

Perioada de înscriere: Permanent Se organizează și local, la cerere. Taxa:600 lei / cursant (taxă şcolarizare)   

3.2. Manager marketing (tarife, contracte, achiziţii) – MARKETINGUL SERVICIILOR DE BIBLIOTECĂ (BIBLIOMARKET)  Cursul oferă o metodă dinamică, interactivă, practică şi distractivă în formarea şi dezvoltarea abilităţilor de lucru cu segmente diferite de public. Spiritul ludic, umorul unui bibliotecar sunt calităţi absolut indispensabile pentru a reuşi să trezească, să menţină vie atenția publicului şi să-i stimuleze creativitatea.  Cursul este autorizat ANC (autorizaţie seria B, nr. 0007991/17.07.2014). 

Tematica: - ce este marketingul de bibliotecă? - psihologia vârstelor - comunitatea - viziune, misiune, obiective - instrumente de promovare - mass media - blogul - ambientul bibliotecii - cum să avem succes garantat - planul de marketing

Condiţii de acces: competenţe minime de utilizare a calculatorului şi diplomă de calificare /    perfecţionare în ocupaţia de bibliotecar.

Cui se adresează cursul: Tuturor bibliotecarilor

Metoda de instruire: Programul se bazează pe metode interactive, moderne, numeroase aplicaţii practice şi exerciţii, oferind participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele în domeniul comunicării intra şi extra intituţională, al întocmirii unui plan de promovare a
 5
serviciilor şi produselor de bibliotecă, al selectării celor mai potrivite instrumente de promovare în funcţie de publicul ţintă.

Structura cursului: Cursul se derulează pe durata a 5 zile, între orele 900 şi 1700

Perioada de înscriere: Permanent Se organizează și local, la cerere. Taxă: 600 lei / cursant (taxă şcolarizare)

 4. Cursuri de PERFECŢIONARE profesională 

4.1.Prelucrarea informaţiilor în format UNIMARC – partea 1 - UNIMARC Bibliografic Programul sprijină bibliotecarii implicaţi în prelucrarea modernă a resurselor bibliotecii, indiferent de programul de bibliotecă (sistemul integrat) folosit. Aplicaţiile practice şi rezolvarea dificultăţilor întâmpinate de către cei care se ocupă de descrierea catalografică şi pe subiecte a resurselor, dar şi ale celor care folosesc instrumentele de informare create de către bibliotecari stau la baza succesului acestui curs. La sfârşitul programului absolvenţii vor dobândi diplome de absolvire cu antetul ANBPR.  La cerere, contracost, ANBPR pune la dispoziția cursanților manualul elaborat de dr. Constanța Dumitrășconiu – Formatul Unimarc Bibliografic în teorie și practică - ghid pentru catalogatori, vol. I, Editura ANBPR, București, 2016. 

Tematica - înţelegerea şi folosirea corectă a terminologiei specifice - selectarea corectă a informaţiilor de pe resursă - completarea corectă a câmpurilor UNIMARC

Condiţii de acces: competenţe minime de utilizare a calculatorului şi cunoaşterea standardelor de descriere catalografică a resurselor bibliotecii.

Cui se adresează cursul: Tuturor bibliotecarilor.

Metoda de instruire: Programul se bazează pe interactivitate, numeroase aplicaţii practice şi exerciţii, oferind participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele în domeniul descrierilor bibliografice destinate schimbului de informații, folosirii corecte a formatului UNIMARC şi a standardelor specifice, elaborării instrumentelor de informare destinate utilizatorilor. 

Structura cursului: Cursul se derulează pe durata a 5 zile, între orele 900 şi 1700.

Perioada de înscriere: permanent Se organizează și local, la cerere. Taxă: 600 lei/cursant.4.2.Prelucrarea informaţiilor în format UNIMARC – partea a 2-a Fişiere de autoritate
 6
Programul se adresează personalului implicat în prelucrarea resurselor de bibliotecă şi care stabileşte vedeta autorizată, unifică înregistrările bibliografice la vedeta autorizată, controlează calitatea şi uniformitatea înregistrărilor de autoritate, controlează coerenţa fişierului de autoritate, redactează minute cu norme şi schimbări survenite în înregistrarea de autoritate, propune cumpărarea instrumentelor utile de lucru (enciclopedii, dicţionare, materiale de specialitate etc.), oferă informaţii pentru ceilalţi bibliotecari din ţară care lucrează la Fișiere de Autoritate.  La sfârşitul programului absolvenţii vor dobândi diplome de absolvire cu antetul ANBPR.   

Tematica - înţelegerea şi folosirea corectă a terminologiei specifice - selectarea corectă a informaţiilor de pe resursă - crearea şi modificarea înregistrărilor de autoritate  - formarea şi autoformarea catalogatorului care creează înregistrări de autoritate

Condiţii de acces: competenţe minime de utilizare a calculatorului şi cunoaşterea standardelor de descriere catalografică a resurselor bibliotecii.

Cui se adresează cursul: Tuturor bibliotecarilor.


Metoda de instruire: Programul este interactiv, se bazează pe un amplu suport de curs în format electronic, foloseşte numeroase aplicaţii practice şi exerciţii propuse de către formator şi de către participanţii la curs.

Structura cursului: Cursul se derulează pe durata a 5 zile, între orele 900 şi 1700.

Perioada de înscriere: permanent  Se organizează și local, la cerere. Taxă: 600 lei/cursant.

4.3.Competenţe informatice -  DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE BIBLIOTECĂ (DSB) Programul vizează preponderent dezvoltarea capacităţilor de lucru cu publicul şi are la bază documente cu caracter metodologic: programă, planuri de lecţii şi prezentări elaborate de formatori cu multă experienţă. Cursul oferă soluţii pentru aducerea bibliotecii publice în secolul XXI, prin crearea unor servicii în funcţie de nevoile de informare ale utilizatorilor din comunitate. Dezvoltarea serviciilor tradiţionale, armonios completate de serviciile noi, pe care biblioteca le poate oferi odată cu introducerea noilor tehnologii şi a comunicaţiilor bazate pe accesul Internet, constituie baza activităţii zilnice pentru bibliotecar, dar şi pentru utilizator.  La sfârşitul programului absolvenţii vor primi diplome de absolvire ANBPR.

Tematica: - cultura informaţiei - managementul serviciilor - servicii moderne: servicii de referinţe, organizarea de manifestări, organizarea cursurilor pentru utilizatori, servicii suport pentru comunicarea online, servicii speciale - tipologia reţelelor sociale - identificarea utilizatorilor locali şi atragerea acestora - identificarea nevoilor de informare locale - crearea reţelelor locale specializate   
 7
Condiţii de acces: competenţe minime de utilizare a calculatorului.

Cui se adresează cursul: Bibliotecarilor şi salariaţilor cu atribuţii în domeniile comunicării şi tehnologiei informaţiei, oricărei persoane interesate de dezvoltarea unor noi reţele locale de informare şi socializare a publicului, de formarea şi dezvoltarea personală şi profesională a acestuia.   

Metoda de instruire: Programul utilizează cele mai noi tehnici de predare şi instruire, se bazează pe interactivitate, numeroase aplicaţii practice şi exerciţii, oferind participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele TIC şi de a beneficia de exemplele de bune practici.

Structura cursului: Cursul se derulează pe durata a 5 zile, între orele 9.00 şi 17.00.

Perioada de înscriere: Permanent Se organizează și local, la cerere. Taxa: 600 lei / cursant (taxă şcolarizare) 


              4.4. Comunicare organizaţională: internalizarea misiunii şi viziunii organizaţionale, comunicare de brand prin angajaţi, determinarea indicatorilor cheie de performanţă utilizând componente ale comunicării, 3 zile, taxă: 500 lei

4.5. Atelier interactiv centrat pe dezvoltarea abilităţilor de comunicare asertivă, 2 zile, taxă: 250 lei

4.6. Ateliere motivaţionale  3 zile, taxă: 350 lei

4.7. Atelier de discurs public pentru formatori, 3 zile, 350 lei

4.8. Patrimoniul cultural şi comunitatea, 3 zile, 600 lei 

4.9. Leadership – Atelier, 3 zile, 550 lei

4.10. Managementul crizelor – Atelier, 3 zile, 550 lei

4.11. Abilităţi esenţiale în arta negocierii, 3 zile, 550 lei

4.12. Consiliere în carieră, 3 zile, 550 lei

4.13. Public Speaking, 3 zile, 550 lei

4.14. Curs de Vânzări profesioniste – Strategie, Planificare, Performanţă, Evaluare, 3 zile, 550 lei

*Perioadele, locurile și taxele de școlarizare ale acestor ateliere/cursuri se pot negocia în funcție de numărul participanților. 


5. Cursuri de  SPECIALIZARE profesională 

 8
5.1 Statistică şi Evaluare a Activităţii de Bibliotecă  Cursul dezvoltă abilităţile de analiză şi sinteză ale bibliotecarilor. Biblioteca publică este cartea de vizită a unei comunităţi. Prin urmare ea trebuie să fie prezentată prin indicatorii de performanţă, sau apărată prin date comparative, ori de câte ori este cazul. Care sunt criteriile, standardele, normele, cum este analizată și raportată activitatea unei biblioteci, cu cine se compară, la ce folosesc datele statistice, sunt câteva dintre întrebările la care oferă răspuns formatori cu experienţă deosebită în întocmirea situaţiilor specifice instituţiei bibliotecare. Programul are 40 de ore şi se finalizează cu un colocviu. 

La sfârşitul programului absolvenţii vor dobândi diplome de absolvire cu antetul ANBPR. 

Tematica: - înţelegerea şi aplicarea standardelor privind activitatea de bibliotecă - dezvoltarea gândirii analitice - utilizarea corectă a tipizatelor destinate statisticii - înţelegerea noţiunilor utilizate în raportare

Condiţii de acces: competenţe minime de utilizare a calculatorului

Cui se adresează cursul: Tuturor bibliotecarilor implicaţi în elaborarea rapoartelor şi statisticilor de bibliotecă

Metoda de instruire: Programul se bazează pe interactivitate, numeroase aplicaţii practice şi exerciţii, oferind participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele în domeniul  proiectării, evaluării şi raportării indicatorilor de performanţă. Cursul se bucură de colaborarea Comisiei de Statistică a ANBPR.

Structura cursului: Cursul se derulează pe durata a 5 zile, între orele 900 şi 1700

Perioada de înscriere: permanent Se organizează și local, la cerere. Taxă: 600 lei / cursant (taxă şcolarizare) 

5.2. Tehnici de cunoaştere şi comunicare cu segmentele de public  Cursul oferă soluţii de comunicare eficientă şi modalităţi optime de relaţionare cu cei din jurul nostru. Se vor dezvolta abilităţile de a asculta şi de a se face ascultat, de a spune lucrurile în aşa fel încât să nu rămână loc de ambiguităţi şi confuzii.  La finalul cursului participanţii vor putea să interpreteze corect limbajul verbal şi nonverbal al publicului, să comunice cu impact şi cu rezultatele dorite, să-şi imbunătăţească relaţiile profesionale şi sociale.  La sfârşitul programului absolvenţii vor dobândi diplome de absolvire cu antetul ANBPR.   Tematica: - introducere în procesul comunicării - stilurile de personalitate  - identificarea propriului stil de personalitate şi comportament - modalităţi de identificare a stilului de personalitate al interlocutorului  - adaptarea comportamentului la personalitatea interlocutorului  - comunicarea în 3 paşi - pregătirea interacţiunii 
 9
- transmiterea mesajului 

Condiţii de acces: competenţe minime de utilizare a calculatorului şi diplomă de calificare /    perfecţionare în ocupaţia de bibliotecar.

Cui se adresează cursul: Tuturor bibliotecarilor

Metoda de instruire: Cursul este deschis, interactiv, foloseşte studii de caz, exemple practice şi metode experienţiale, iar partea practica reprezintă 70% din economia cursului.

Structura cursului: Cursul se derulează pe durata a 5 zile, între orele 900 şi 1700

Perioada de înscriere: permanent Se organizează și local, la cerere. Taxă:600 lei / cursant (taxă şcolarizare) 


5.3.Tehnici de comunicare intrainstituţională, rolul echipei Un grup social reprezintă un ansamblu de indivizi între care există relaţii bine definite şi în care fiecare individ are conştiinţa apartenenţei la grup. Membrii unui grup au o anumită structură, funcţionează după reguli prestabilite, au interese comune şi urmăresc realizarea unor scopuri specifice, bine delimitate.  Psihologia de grup este diferită de suma psihologiilor fiecărui individ ce îi aparţine, de aceea se simte nevoia unor modalităţi noi, specializate, proprii cunoaşterii grupurilor. La sfârşitul programului absolvenţii vor dobândi diplome de absolvire cu antetul ANBPR. 

Tematica: - autocunoaşterea  - comunicarea-noţiuni introductive - comunicare şi limbaj - comunicarea de masă - comunicarea în cadrul grupului de muncă - comunicarea profesională - comunicarea mediată de calculator

Condiţii de acces: competenţe minime de utilizare a calculatorului şi diplomă de calificare /    perfecţionare în ocupaţia de bibliotecar.

Cui se adresează cursul: Tuturor bibliotecarilor.

Metoda de instruire: Programul se bazează pe metode interactive, moderne, numeroase aplicaţii practice şi exerciţii, oferind participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele în domeniul comunicării intra şi extra intituţionale.

Structura cursului: Cursul se derulează pe durata a 5 zile, între orele 9.00 şi 17.00

 10
Perioada de înscriere: permanent Se organizează și local, la cerere. Taxă:600 lei / cursant (taxă şcolarizare) 

5.4.Organizarea eficientă a resurselor umane, evaluarea şi motivarea personalului Cerinţele unei politici eficiente în domeniul resurselor umane pot fi sintetizate astfel: integrarea managementului resurselor umane în managementul organizaţiei, obţinerea adeziunii întregului personal, acţionarea la toate nivelurile, asigurarea unui climat de angajare şi valorificare a potenţialului fiecărui angajat, recunoaşterea şi motivarea personalului care obţine rezultate performante, stimularea dorinţei de îmbunătăţire continuă a propriei activităţi la fiecare angajat, antrenarea în procesul decizional a celor ce dovedesc competenţă profesională.

Tematica: - introducere în managementul resurselor umane - strategii şi politici în domeniul managementului resurselor umane - planificarea strategică  a resurselor umane - analiza şi descrierea posturilor (definirea noţiunilor de element de muncă, post, funcţie, meserie, specialitate)  - recrutarea personalului/selecţia personalului - integrarea profesională a personalului, motivaţia pentru muncă - comunicarea în cadrul organizaţiei - pregătirea profesională şi dezvoltarea carierei  - stadiile carierei şi ale vieţii. Căile carierei - evaluarea performanţelor personalului - recompensarea personalului 

Condiţii de acces: competenţe minime de utilizare a calculatorului. 

Cui se adresează cursul: Directorilor de specialitate, responsabililor de resurse umane, responsabililor de bibliotecă, şefilor de seviciu/birou, bibliotecarilor sau personalului de specialitate din biblioteci.

Metoda de instruire: Programul se bazează pe metode interactive, moderne, numeroase aplicaţii practice şi exerciţii, oferind participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele în domeniul recrutării, pregătirii, evaluării şi recompensării personalului. 

Structura cursului: Cursul se derulează pe durata a 5 zile, între orele 900 şi 1700

Perioada de înscriere: permanent Se organizează și local, la cerere. Taxă: 600 lei / cursant (taxă şcolarizare)   


5.5. Organizarea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional din colecţiile bibliotecilor Programul urmăreşte conştientizarea personalului implicat în managementul resurselor de patrimoniu aparţinând bibliotecilor, creşterea gradului de adaptabilitate al angajaţilor, asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă şi promovarea formelor flexibile de organizare a muncii prin metode inovatoare şi noi practici de lucru in domeniul patrimoniului cultural, precum şi valorificarea documentelor din colecţiile speciale. 

 11
Tematica:

- cadrul legal pentru managementul documentelor de patrimoniu - evaluarea, conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional din colecţiile bibliotecilor conform legislației de specialitate - formare şi informare în domeniul patrimoniului cultural - transmiterea de cunoştinţe şi expertiză în domeniul protecţiei şi promovării patrimoniului cultural naţional - asigurarea sănătaţii şi securităţii la locul de muncă şi protecţia mediului - implementarea formelor flexibile de organizare a muncii prin intermediul metodelor inovatoare: platformă online de colaborare, bază de date electronică.

Condiţii de acces: competenţe minime de utilizare a calculatorului şi diplomă de calificare /    perfecţionare în ocupaţia de bibliotecar.

Cui se adresează cursul: Personalului implicat în managementul colecţiilor speciale, a resurselor de patrimoniu din patrimoniul bibliotecii.

Metoda de instruire: Programul se bazează pe metode interactive, moderne, numeroase aplicaţii practice şi exerciţii, oferind participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele în domeniul managementului documentelor de patrimoniu. 

Structura cursului: Cursul se derulează pe durata a 5 zile, între orele 900 şi 1700

Perioada de înscriere: permanent Taxă: 600 lei / cursant (taxă şcolarizare) 


6.   Ateliere de lucru

Pe parcursul a trei - cinci zile de instruire bibliotecarii vor beneficia de informaţii, schimburi de bune practici, exerciţii interactive, sesiuni de întrebări şi răspunsuri, în funcţie de tema solicitată în domeniile: colaborări, parteneriate, elaborare proiecte, noutăţi legislative, tehnici de comunicare eficientă, lobby sau teme propuse de beneficiari.

Atelierele oferă soluţii de căutare, selecţie, derulare a proiectelor comune, stimulează creativitatea în abordarea celor mai avantajoase parteneriate, răspund unor cerinţe punctuale de cucerire a noilor segmente de public, de diversificare a serviciilor destinate comunităţii.  La sfârşitul programului absolvenţii vor dobândi diplome de absolvire cu antetul ANBPR

Tematica: - Management de bibliotecă (noutăţi legislative) - Managementul proiectului - Organizarea agendei de lucru/managementul carierei - Bibliotecarul 2.0. Modele comportamentale - Bibliotecarul – animator cultural (organizarea expoziţiilor, a evenimentelor, promovarea evenimentelor)  - cunoaşterea mediului concurenţial în care biblioteca îşi desfăşoară activitatea - căutarea şi abordarea partenerilor - documentaţia necesară stabilirii colaborărilor
 12
- paşii care trebuie urmaţi

Condiţii de acces: competenţe minime de utilizare a calculatorului şi diplomă de calificare /    perfecţionare în ocupaţia de bibliotecar

Cui se adresează cursul: Tuturor bibliotecarilor

Metoda de instruire: Programele se bazează pe metode interactive, moderne, numeroase aplicaţii practice şi exerciţii, oferind participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele în domeniul comunicării, al lucrului în echipă, al stabilirii rolului de animator cultural în comunitate.

Structura cursului: Cursul se derulează pe durata a 3-5 zile (în funcţie de complexitatea temei alese), între orele 9001700

Perioada de înscriere: permanent  Taxă: 300 / 500 lei/cursant (în funcţie de numărul orelor livrate). Înscrierea la cursurile ANBPR se va face completând Formularul de înscriere disponibil pe site-ul ANBPR, la calea: www.anbpr.org.ro. 

Cursurile se pot organiza şi local, cu condiţia să existe minimum 15 persoane înscrise/curs.

La cererea expresă a cursanţilor, ANBPR poate facilita participanţilor cazarea în localitatea de desfăşurare a cursurilor, cu condiţia ca cererile să fie transmise ANBPR cu minimum cincisprezece  zile lucrătoare înainte de începerea cursului.

Persoanele înscrise la cursurile ANBPR vor beneficia, în baza Contractului de formare profesională încheiat, de suporturi sau note de curs, materiale ajutătoare şi/sau consultaţii oferite, la cerere, de către formatori.

ANBPR îşi rezervă dreptul de a organiza cursurile anunţate şi în alte localităţi sau în alte perioade decât cele specificate, în funcţie de solicitările beneficiarilor.

Taxa de participare şi cheltuielile de cazare şi adiţionale se vor achita în contul ANBPR: RO33CECEB50343RON0650133, deschis la CEC, Sector 5, Bucureşti, cod fiscal 7137332.

Lectorii ANBPR sunt persoane autorizate, cu competenţe de formator, flexibile în livrarea conţinuturilor şi cu calificări deosebite în domeniul de activitate din care provin (masterate, doctorate, vechime relevantă în profesia de bibliotecar).   ANBPR îşi propune ca, în etapa următoare, să livreze şi alte programe (manageri, directori economici, contabili, metodişti), în conformitate cu solicitările membrilor şi ale angajatorilor. 

Toate programele se vor derula, în urma negocierilor dintre beneficiar şi organizator, fie la sediul bibliotecii, atunci cand sunt îndeplinite cerinţele de grup şi logistică, fie într-un centru zonal sau la CPPI Buşteni.   

 13
Pentru constituirea grupurilor şi pentru programarea din timp în agenda de lucru a formatorilor, avem nevoie de solicitările dumneavoastră ! Vă mulţumim pentru colaborare !

Pentru informaţii suplimentare vizitați www.anbpr.org.ro  Pentru înscrieri vă rugăm să ne contactaţi la: E-mail: anbpr_ro@yahoo.com, formare.bibliotecari@gmail.com,  Telefon mobil: 0756099195, 0724319261

Adresa de corespondență: ANBPR (în incinta Bibliotecii Naționale a României), Bd. Unirii Nr. 22, Corp F4, Mezanin, Camera M 06, Sector 3, Bucureşti, Cod poștal 030833, Romania.

Aşteptăm înscrierile dumneavoastră! Profesioniştii în domeniu îşi asumă, în acest fel, responsabilitatea formării de bibliotecari  calificaţi, în conformitate cu standardele în vigoare (Standardul pentru ocupaţia de bibliotecar şi Standardul pentru bibliotecari studii medii), cu tendinţele internaţionale ale domeniului, cu cerinţele specifice ale angajatorilor şi ale comunităţii, dar, mai ales, cu aşteptările şi cerinţele exprimate în repetate rânduri de membrii Asociaţiei noastre. Avem, în sfârşit, posibilitatea să dăm împreună noi dimensiuni sociale şi intelectuale acestei profesii. 

Silvia Nestorescu Coordonator Formare Profesională ANBPR tel./fax: 021 411 02 77 mobil: 0724 319 261 website: www.anbpr.org.ro 8 aprilie - Ziua romilor

Activități și povești de Ziua romilor și Săptămâna verde la biblioteca comunală din Sântandrei. Ramona Durdeu a fost gazdă și ne-a implicat ...

Wikipedia

Rezultatele căutării